Om os / Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Leverancer/ydelser

Leverancer omfatter det i separat aftale specificerede udstyr/ programmel. Er der i aftalen indføjet specielle betingelser, går disse forud for nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Konsulent- og rådgivningsydelser inden for drift, vedligeholdelse, udvikling, service og support af IT systemer udføres i overensstemmelse med god IT- og rådgiverskik.

Priser og timeforbrug

Ydelserne afregnes efter forbrugt tid til den til enhver tid gældende timepris, pr. påbegyndt halve time.

Kørsel aftegnes pr. km. til den til enhver tid gældende takst. Evt. udgift til bro, færge, overnatning mv. afregnes særskilt.

Alle opgaver udføres, hvis ikke andet skriftligt er aftalt, indenfor normal arbejdstid, hverdage 8.00-16.00.

Arbejde afholdt uden for normal arbejdstid beregnes med nedenstående tillæg til den aktuelle timepris:

Hverdage i tidsrummet 16.00 til 19.00 50%

Hverdage i tidsrummet 19.00 til 8.00 100%

Lørdag, søndag og helligdage 100%

Alle priser er ekskl. moms.

Reklamation

Såfremt en vare, eller dele heraf, viser sig at være mangelfuld/fejlbehæftet (fabrikations- og materialefejl) har køberen 1 års reklamationsret fra modtagelsesdagen. Modtagelsesdagen er altid anført fakturaens varelinie. Reklamation skal meddeles SERVEit snarest muligt efter varens modtagelse, og inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. SERVEit er forpligtet inden for rimelig tid, at afhjælpe manglen, dog under hensynstagen til leverandørens garantiforhold.

Reklamationsretten bortfalder, hvis fejlen/manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug, hvis serienummer er fjernet eller ødelagt, samt hvis varen har været tilsluttet forkert eller ukorrekt spænding/strømart. Såfremt en reklamation fører til kreditering forbeholder SERVEit sig ret til at foretage fradrag for eventuel manglende emballage eller tilbehør. Såfremt en vare, der er returneret som garantireparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr på kr. 387,50 ekskl. moms og forsendelsesomkostninger.

SERVEit fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader som påføres køberen/tredjemand ved eventuelle fejl på det leverede.

Eventuel reetablering af software og data foretages på kundens regning.

Eventuelle følgeudgifter ved reparationen, som f.eks. fragt omkostninger dækkes af køber.

BEMÆRK venligst i forhold til evt. returnering eller fortrydelsesret: Man må ikke tage computere og elektronisk udstyr i brug efter forbrugeraftalelovens § 20, stk. 3, nr. 1, idet brugen vil medføre en formindskelse af varens salgsværdi, og en ibrugtagning vil således medføre, at man ikke kan gøre sin fortrydelsesret gældende.

Ved køb af computere og elektronisk udstyr er den intakte originale emballage altid en væsentlig del af varens værdi. Den intakte emballage skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt.

Ejendomsforhold

Det leverede forbliver SERVEit’s ejendom indtil fuld betaling har fundet sted.

Licenser

SERVEit fralægger sig ethvert ansvar overfor korrekt antal licenser til installerede softwareprodukter hos kunden.

I de tilfælde software installeres fra medier SERVEit råder over, påhviler det kunden, at anskaffe korrekt antal licenser til produkterne ud fra de anvisninger der gives fra SERVEit’s side.

SERVEit’s ansvar ophører ved overdragelse af oplysninger om, hvilke softwareprodukter SERVEit i givet fald har installeret.

Kundens forpligtelser

Kunden er forpligtet til at give SERVEit nødvendig adgang til udstyr og programmel for udførelse af SERVEit’s ydelser.

Kunden er forpligtet til at stille nødvendig arbejdsplads til rådighed for udførelse af SERVEit’s ydelser.

Kunden er forpligtet til at sørge for, at såvel udstyr som programmel opbevares og beskyttes på en forsvarlig måde.

Kunden er forpligtet til at orientere SERVEit om eventuelle indgreb som kan have indvirkning på ydelserne.

Kunden er forpligtet til at sørge for nødvendig sikkerhedskopi af programmel og data, samt løbende kontrollere at denne sikkerhedskopi er intakt og brugbar for genindlæsning.

Kundens forhold

SERVEit er ikke ansvarlig for fejl, forsinkelser eller driftsforstyrrelser, i det omfang disse beror på kundens forhold, herunder kundens øvrige leverandører, forkert anvendelse af systemet, virus fra anden kilde samt begivenheder, for hvilke kunden bærer risikoen. SERVEit hæfter således ikke for tredjemands forhold og forhold uden for SERVEit’s funktionsområde.

Ansvarsfraskrivelse

SERVEit hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos kunden eller tredjemand uden hensyn til, hvorvidt en ansvarsgyldig forsinkelse, mangels- eller produktansvar.

SERVEit kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab af data som følge af leverancer og ydelser samt nedbrud og svigt i installationen.

Tavshedspligt

Parterne, herunder personale, underleverandører og rådgivere, skal iagttage ubetinget tavshed om alt, hvad der er kommet til deres kendskab ved forberedelse, indgåelse og opfyldelse af nærværende ydelser.

SERVEit’s brug af kunden i sin markedsføring m.v. kræver forudgående skriftlig aftale i hvert enkelt tilfælde. SERVEit må dog gerne medtage kunden på sin generelle referenceliste.

Betaling

Efter forfaldsdag beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned samt rentes rente. Betalingen er effektiv, således at modregning ikke kan ske, med mindre SERVEit skriftligt har anerkendt modkravet.

Force majeure

SERVEit hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, mangel på arbejdskraft og transportmidler, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelser med sådanne, driftsstop herunder nedbrud af maskin-, edb- og andre anlæg/installationer, brand, tyveri, naturkatastrofer eller lignende omstændigheder, som SERVEit ikke har kunnet undgå, og hvis følger SERVEit ikke har kunnet afværge.

Lov-valgs og værnetingbestemmelse

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret og med retten i Vejle som værneting.

SERVEit ApS  | info@serveit.dk